Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1. Prenajímateľ a nájomca (zmluvné strany) uzatvárajú medzi sebou písomnú Zmluvu o prenájme motorového vozidla (ďalej len zmluva), a to na tomto štandardnom tlačive prenajímateľa , na obsahu ktorej sa týmto zmluvné strany dohodli. Druh a bližšie určenie prenajímaného motorového vozidla (ďalej len MV) je uvedené v Zmluve (predná strana tohto tlačiva).

2. Prenajímateľ dáva nájomcovi k dispozícií vozidlo, vlastníkom ktorého ale musí byť. Alebo má na základe svojich interných zmlúv s vlastníkom, dovolené toto vozidlo ďalej prenajímať.

II. Práva a povinnosti prenajímateľa

1. Odovzdať na dočasné užívanie nájomcovi MV v dobrom technickom stave, s plnou nádržou pohonných hmôt, povinnou výbavou, príslušenstvom a s predpísanými dokladmi v zmysle platných predpisov (OEV a doklad o uzavretí PZP). Spôsob, miesto a čas odovzdania MV si prenajímateľ a nájomca dohodnú v Zmluve. Odovzdanie a prevzatie MV potvrdia obidve zmluvné strany podpisom v Zmluve, ktorou nájomca zároveň potvrdzuje , že MV je v riadnom technickom stave a má všetku povinnú a dohodnutú výbavu, ako aj potrebné doklady. Prenajímateľ je povinný umožni´t nájomcovi (ak o to požiada) krátku skúšobnú jazdu.

2. Zabezpečiť poistenie MV zákonným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

3. Zabezpečiť vykonanie likvidácie všetkých poistných udalostí.

4. Vykonávať u prenajatého MV potrebné servisné prehliadky podľa predpísaných noriem udávaných výrobcom MV a opravy podľa týchto podmienok

5. Prenajímateľ je povinný v prípade, ak prehliadka alebo oprava MV nebude vykonaná do 8 hodín, zabezpečiť jeho náhradu. To sa však nevzťahuje na potreby odstránenia škôd spôsobených nájomcom a osobami, ktorým nájomca umožnil užívanie MV v rozpore so Zmluvou príp. podmienkami, alebo škôd spôsobených neznámym páchateľom.

III. Práva a povinnosti nájomcu

1. Používať MV iba pre svoju potrebu. Nájomca nesmie prenechať MV do ďalšieho nájmu, použiť MV na pretekoch, súťažiach a iných podobných podujatiach. Používať MV na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných vecí. Nájomca môže určiť iba vlastných zamestnancov a členov štatutárnych orgánov oprávnených používať MV, nesmie ho však prenechať inému podnikateľovi alebo právnickej osobe. Zoznam osôb oprávnených užívať MV musí byť adresne určený v Zmluve a nesmie byť menený bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. Nájomca zodpovedá za to , že MV bude viesť iba osoba oprávnená na vedenie motorových vozidiel kategórie, do ktorej MV patrí.

2. Starať sa o to, aby MV nevznikla škoda, dodržiavať pokyny výrobcu MV o prevádzke vozidla, hlavne dbať na predpísaný stav prevádzkových kvapalín a inštrukcie výrobcu o tlaku v pneumatikách.

3. Nájomca ďalej nesmie MV používať na prepravu ľahko horľavých, rádioaktívnych, jedovatých alebo iných nebezpečných látok, predať, založiť, darovať, prenajímať alebo používať MV tretím osobám, používať MV na prepravu cestujúcich alebo majetku za odplatu, používať MV spôsobom, ktorý je v rozpore so Zmluvou alebo jej účelom. Na iných podmienkach sa môžu zmluvné strany dohodnúť v Zmluve.

4. Nájomca nemôže vykonávať žiadne zmeny na MV bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Akékoľvek doplnky, príslušenstvo alebo reklamné označenia je nájomca povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu odstrániť a uviesť MV na svoje náklady do pôvodného stavu.

5. Nájomca je povinný oboznámiť sa so zásadami riadneho užívania a údržby MV a jeho príslušenstva podľa predpisov výrobcu a tieto po celú dobu užívania dôsledne dodržiavať. Nájomca je povinný udržiavať MV v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie. Bežným opotrebením sa rozumie opotrebenie úmerné dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov. Nájomca je povinný sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k vzniku práv tretích osôb na MV.

6. Ak je MV vybavené bezpečnostným zariadením (alarm, mechanické zabezpečenie a iné), je nájomca po každom opustení MV povinní uviesť toto zariadenie do činnosti tak, aby bolo MV po opustení riadne uzamknuté a zabezpečené. Nájomca nesmie v opustenom MV zanechať doklady potrebné k jeho užívaniu. V prípade straty alebo odcudzenia dokladov alebo straty kľúčov či diaľkového ovládania od vozidla, si prenajímateľ bude účtovať škodu vo výške preukázateľných nákladov na jej odstránenie.

7. Na žiadosť prenajímateľa je nájomca povinný pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania zmluvy za účelom kontroly, či sa MV používa riadnym spôsobom. 

8. Nájomca je povinný dbať, aby nedošlo k zničeniu, poškodeniu, strate alebo odcudzeniu MV. Ak nájomca spôsobí akúkoľvek škodu inej osobe na jej vozidle, inom majetku alebo zdraví, je povinný túto škodu bezodkladne oznámiť prenajímateľovi a príslušnému oddeleniu polície. Prenajímateľ zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti poisťovni, v ktorej je MV poistené.

9. Ak nájomca neoznámil bezodkladne vznik akejkoľvek škody prenajímateľovi a príslušnému oddeleniu polície, nesie nájomca v plnom rozsahu zodpovednosť za škodu spôsobenú týmto na MV, inom majetku alebo zdraví. V prípade spôsobenia škody na MV alebo škody zapríčinenej jeho prevádzkou (poškodenie, odcudzenie MV, poškodenie iného vozidla, poškodenie iného majetku a pod.) znáša nájomca všetky náklady spojené s odstránením škôd. Náklady opráv alebo odstránenie škôd, ktoré zavinil nájomca a ktoré neuhradí poisťovňa, hradí nájomca. Ak poisťovňa uhradí časť škody, nájomca hradí prenajímateľovi neuhradenú časť.

10. Nájomca nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením (totálna škoda), odcudzením alebo poškodením MV v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. Zároveň sa nájomca zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy resp. vyhlásení udalosti poisťovňou za totálnu škodu, ako aj ďalšie škody, ktoré touto škodovou udalosťou vznikli a ktoré nebudú poisťovňou uznané. V prípade hrubého zavinenia nájomcu, kedy poistné plnenie bude krátené a bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne (prípadne vôbec nie), uhradí nájomca rozdiel medzí nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou, resp. celú škodu, ak poisťovňa nebude plniť vôbec. Výšku ušlého zisku, maximálne však do výšky dohodnutého nájomného, určuje prenajímateľ.

11. V prípade odcudzenia vozidla je nájomca povinný bez meškania odovzdať prenajímateľovi potvrdenie od polície o nahlásení odcudzenia MV, originál osvedčenia o evidencií vozidla (OEV), kľúče a ovládače od MV a od mechanického resp. elektronického zabezpečovacieho zariadenia. V prípade že by došlo ku kráteniu plnenia poisťovňou z dôvodu neodovzdania všetkých spomenutých náležitosti vinou nájomcu, nájomca je povinný takto vzniknutú škodu prenajímateľovi uhradiť v plnej výške. Zároveň sa nájomca zaväzuje uhradiť ušlí zisk za dobu od odcudzenia MV až do vydania potvrdenia polície o skončení pátrania a to vo výške dohodnutého nájomného.

12. Ak sa nájomca nedostaví k pravidelnej servisnej prehliadke včas, t.j. v prípade prekročenia počtu najazdených kilometrov (po ktorých sa má MV dostaviť na pravidelnú servisnú prehliadku) o viac ako 1500 kilometrov je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,8% s obstarávanej ceny MV a rovnako vysokú zmluvnú pokutu aj za ďalších začatých 1000 km, o ktoré plánovaná pravidelná prehliadka prekročila limit 1500 km pre plánovanú prehliadku MV. V prípade dopravnej nehody, resp. škodovej udalosti, ktorej účastníkom sa stane nájomca s prenajatým MV, je nájomca povinný upovedomiť bez zbytočného odkladu políciu a spísať správu o nehode, ktorá musí byť riadne vyplnená a podpísaná všetkými účastníkmi nehody (škodovej udalosti) prípadne aj svedkami s poznačením si príslušného oddelenia PZ SR, ktoré nehodu vyšetrovalo. Nájomca zodpovedá za splnenie všetkých zákonných povinností vyplývajúcich pre vodiča z titulu dopravnej nehody, ktorej účastníkom sa stal s prenajatým MV. Akékoľvek škody na MV vzniknuté počas doby nájmu, je nájomca povinný bez zbytočného oznámiť prenajímateľovi ako aj príslušnému oddelenie PZ SR. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za ním zavinené škody na MV

13. Nájomca je povinný strpieť obmedzenie užívania MV v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na vykonanie opráv, údržby a kontroly podľa týchto podmienok. V prípade nevyhnutnej opravy na ceste kdekoľvek na území Slovenskej republiky, môže nájomca zabezpečiť vykonanie opravy len v autorizovaných servisoch a to po vyžiadaní si súhlasu prenajímateľa a konzultovať s ním najskôr telefonicky, alebo iným vhodným spôsobom zabezpečenie opravy. Ak nájomcovi vzniknú z takejto opravy náklady, po predložení dokladu o ich úhrade (faktúry), mu tieto prenajímateľ uhradí.

14. Nájomca pristupuje v plnej miere k poistným podmienkam prenajímateľa.

15. Pri vrátení znečisteného MV, nájomca berie na vedomie, že zodpovedá aj za prípadné poškodenia dodatočne zistené až po umytí MV prenajímateľom. V prípade spôsobenia dopravného priestupku nájomcom, sa nájomca zaväzuje znášať všetky náklady s tým spojené.

IV. Ostatné dojednania

1. Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán ako denná sadzba. Dennou sadzbou sa rozumie úhrada za dobu 24 hodín od začiatku prenájmu. Ak je táto doba prekročená viac ako o 60 minút, je účtovaná ďalšia denná sadzba. Jednotlivé platby sú splatné vždy podľa dátumu splatnosti príslušnej faktúry.

2. Ak pri vrátení MV nieje nádrž pohonných hmôt plná, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi preukázateľné náklady spojené s jej doplnením. V prípade znečisteného/poškodeného interiéru alebo exteriéru MV pri jeho vrátení je nájomca povinný zaplatiť poplatok podľa cenníka prenajímateľa. Počas doby nájmu znáša nájomca bežné náklady na prevádzku MV.

3. Prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane o pod., ktoré ktoré nebolo v čase uzavretia zmluvy možné predpokladať. Takúto zmenu nájomného je povinný prenajímateľ písomne oznámiť nájomcovi. Nájomca je oprávnený najneskôr do 3 dní od obdržania písomného oznámenie prenajímateľa o zmene výšky nájomného Zmluvou z tohto dôvodu okamžite písomne vypovedať a vrátiť MV ku dnu účinnosti výpovede prenajímateľovi. Výpoveď je účinná dňom, kedy bude doručená prenajímateľovi. Pokiaľ nájomca v uvedenej lehote Zmluvu nevypovie, má sa za to, že so zvýšením nájomného súhlasí a zaväzuje sa platiť zvýšenú cenu nájmu podľa nového cenníka prenajímateľa odo dňa doručenia oznámenie o zvýšení nájomného, pokiaľ v tomto oznámení nieje uvedený neskorší dátum zvýšenia nájomného. V cene nájomného sú uvedené náklady spojené s povinnosťami prenajímateľa podľa týchto podmienok pre nájom MV. Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady.

4. Nájomné je nájomca povinný zaplatiť tak, že časť bude splatná ihneď pri odovzdaní MV prenajímateľom a ďalej v pravidelne dohodnutých splátkach, splatných vždy na začiatku dohodnutého obdobia, pokiaľ sa strany v Zmluve nedohodnú inak. Prenajímateľ je oprávnený pred, resp. pri odovzdaní MV nájomcovi požadovať od nájomcu primeranú zálohu a to platbu v hotovosti, prípadne bezhotovostne bankovým prevodom na účet, resp. platobnou kartou. Nájomné vyúčtuje prenajímateľ faktúrou (daňovým dokladom). Faktúra je splatná do 3 dní od jej vystavenia, s výnimkou vyúčtovania nájomného za MV splatného pred prevzatím MV ktoré je nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí MV.

5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak je prenajímateľ oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť:

A. pri omeškaní s platením po dobu dlhšiu ako 3 kalendárnych dní,

B. v prípade poškodenia MV,

C. v prípade úmrtia nájomcu alebo nespôsobilosti a zníženej spôsobilosti nájomcu na právne úkony,

D. pri nútenom alebo zamýšľanom zrušení firmy nájomcu alebo jeho živnosti, v podstatnom zhoršení hospodárskej situácie nájomcu, t.j. pri začatí jeho likvidácie alebo vyhlásení konkurzu a pod.,

E. ak bolo MV použité pri spáchaní trestného činu alebo bol trestný čin na MV spáchaný,

F. pri inom vážnom porušení ustanovení Zmluvy alebo Podmienok,

G. prenájom MV zaniká aj jeho zničením, stratou či odcudzením.

6. Pri uzatvorení zmluvy na dobu neurčitú môže každá zo zmluvných strán Zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je 30dní. Nájomný vzťah končí teda uplynutím 30 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nieje uvedené inak. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu okamžite, ak zistí že nájomca užíva MV v rozpore zo zmluvou alebo zo všeobecne platnými zásadami užívania MV alebo pokiaľ nájomca nesplní povinnosti jemu uložené podľa Zmluvy alebo Podmienok. Výpoveď je v tomto prípade účinná odo dňa, kedy bola riadne doručená nájomcovi. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, kedy bolo prevzatie písomnosti odmietnuté nájomcom, ako aj deň uloženia zásielky na pošte. Prenajímateľ doručuje písomnosti iba na adresu uvedenú v Zmluve. Ku dnu ukončenia platnosti Zmluvy je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Výpoveďou nieje dotknutá možnosť odstúpenia podľa čl. IV. bodu 2. týchto Podmienok.

7. Dňom uplynutia dohodnutej doby nájmu alebo skončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť MV vrátane príslušenstva, výbavy, dokladov, originálu osvedčenia o evidencií vozidla, kľúčov a ovládačov od OP a mechanickeho resp. elektronického zabezpečovacieho zariadenia, prenajímateľovi na dohodnutom mieste v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie. Vrátenie MV vrátenie príslušenstva, výbavy, dokladov a všetkých kľúčov a ovládačov po dni ukončenia Zmluvy, sa považuje za oneskorené vrátenie MV. V prípade oneskoreného vrátenia MV je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné za každý začatý deň omeškania s vrátením MV

8. V prípade straty kľúčov alebo dokladov či iného príslušenstva MV, uhradí nájomca prenajímateľovi zmluvnú pokutu 166 € ako aj náklady súvisiace so zaobstaraním stratených vecí.

9. Ak nájomca nevráti MV po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používania MV bez právneho dôvodu. V takomto prípade je prenajímateľ oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie MV nájomcom, pričom nájomca bude znášať všetky náklady, resp. týmto škody konaním spôsobil. Až do doby riadneho vrátenia MV je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle Zmluvy., zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej výške dohodnutého denného nájomného, plus 0,1% z obstarávanej hodnoty MV denne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10. Až do písomného oznámenia zmien zo strany nájomcu môže byť korešpondencia zasielaná na poslednú známu adresu nájomcu bez toho, aby stratila právnu účinnosť, čoho si je nájomca plne vedomí.

11. Nájomca svojom podpisom na Zmluve súhlasí s tým, že údaje uvedené v Zmluve, ako aj doklady potrebné k uzavretiu Zmluvy (vodičské oprávnenie, pas, občiansky preukaz, výpis s Obchodného a Živnostenského registra a iné), môžu byť elektronický spracované a uschované prenajímateľom v jeho databáze.

12. Zmluvné strany môžu nad rámec týchto podmienok uzatvoriť písomní doklad k tejto Zmluve, v ktorom musí by´t písomne uvedené, ktoré ustanovenia Podmienok sa menia, resp. dopĺňajú, ktorý sa podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stáva jej neoddeliteľnou súčasťou.

13. Tieto Podmienky sa spracúvajú právnym poriadkom Slovenskej republiky

14. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o prenájme motorového vozidla.

15. Tieto Všeobecné obchodné podmienky prenájmu motorových vozidiel vydal prenajímateľ s účinnosťou od 01.01.2023 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka. Odchylne ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred týmito Podmienkami. Na otázky neupravené Zmluvou, platným cenníkom prenajímateľa a týmito Podmienkami sa v plnom rozsahu vzťahujú príslušné ustanovenia Obch. zákonníka a Obč. zákonníka.

16. Nájomca vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a s platným cenníkom služieb prenajímateľa a vyslovuje s nimi súhlas na základe podpisu Zmluvy o nájme dopravného prostriedku.